JUDr. Jaroslav Hošek advokát CZ-Praha

Nejednou jsem si ve své právnické praxi uvědomil přínos mého studia střední školy ekonomické; povědomí o účetních principech mi často přišlo vhod při řešení právních otázek týkajících se podnikání. Obor právo jsem vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy; státní závěrečné zkoušky jsem složil v roce 1984; na téže fakultě jsem v roce 1984 vykonal rigorózní zkoušku. V roce 1995 jsem na JURIDIKUM - Ústavu pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty UK Praha absolvoval specializační studium „Smluvní právo“. V devadesátých letech minulého století (m.s.) jsem externě vyučoval předmět právo na vyšší odborné škole bankovní. Příležitostně přednáším na seminářích zejména pro právníky států mimo Evropskou unii.

Delší dobu jsem působil v řetězci obchodních domů PRIOR. Podílel jsem se též na realizaci barterových kontraktů. S právem tržního prostředí jsem se setkal v době, kdy trh v naší republice nebyl nebo se teprve vytvářel. V první polovině devadesátých letech m.s. jsem mimo pozice vedoucího právního oddělení v Ostravsko karvinských dolech, a.s. a právníka a člena dozorčí rady společnosti Ingstav Ostrava, a.s. působil jako manažer a organizačně ekonomický poradce v různých obchodních projektech. V této době jsem se stal komerčním právníkem Komory komerčních právníků České republiky. Od roku 1996 vykonávám advokátní praxi.

Zpočátku jsem právní služby poskytoval toliko podnikatelským subjektům v souvislosti s provozem jejich podniku (hlavně v odvětví práva obchodního, občanského, pracovního, finančního, živnostenského resp.v jiných subsystémech správního práva). Vedle právních služeb ad hoc jsem jako generální právní zástupce dlouhodobě zastupoval řadu korporací podnikajících zejména v oboru výroby zboží a poskytování finančních služeb. Několik let jsem jsem zastupoval různé subjekty zabývající se strojírenstvím s exportem produkce zejména do seniorních členských států Evropské unie.Především touto činností jsem získal určitou erudici v komunitárním právu Evropských společenství. Co do znalosti vnitrostátního práva nečlenských států EU mám určitý přehled o právním prostředí Ruské federace. Kromě znalostí a praxe ze shora vyjmenovaných odvětví a oborů práva mám praktickou zkušenost v insolvenčním řízení, mimo jiné při řešení úpadku formou reorganizace podniku.

Pro mou orientaci v obchodním a finančním právu jsem následně začal být vyhledáván jako obhájce osob stíhaných v souvislosti s jejich podnikatelskou činností za hospodářské a majetkové delikty, resp. ve věci zastupování poškozených. Postupem času začala být má obhajoba požadována i u jiných druhů kriminality (obecná, organizovaný zločin, drogy).

Kromě poskytování právních služeb ve výše uvedených odvětvích a oborech jsem v době advokátní praxe v Praze začal zastupovat cizince ve věcech pobytových, azylových a státoobčanských. Dlouhodobě též zastupuji agentury práce.

Praha, 2011

JUDr. Jaroslav Hošek praga_ak@judrhosek.com